Laserkeilaamme, mallinnamme ja valvomme kiinteistö- ja teollisuusinvestointeja

3D-MALLIT | ELINKAARIPALVELUT | DIGITAL TWIN KÄYTTÖLIITTYMÄT
Lue lisääOta yhteyttä

PALVELUT:

3D-mallien avulla pystymme tuottamaan virtuaalisen, toleranssitarkan ympäristön, jossa voimme kulkea kuten reaalimaailmassa.

Malleja voidaan luoda myös simuloimaan tuotantoprosesseja tai hyödyntää investointien suunnittelussa.

3D-malleja voidaan hyödyntää mm. tilannekuvajohtamisessa.

3D-mallit

Lue lisää

1. 3D-mallinnuksen toteutuksen suunnittelu

Suunnittelemme toteutuksen ja prosessin 3D-mallien luomiseksi. Selvitämme nykytilanteen, tarpeet, käytettävän teknologian ja luomme tiekartan 3D-mallien luomiselle ja hyödyntämiselle. Selvitämme ja suunnittelemme parhaimmat tavat tuottaa aineisto sekä jalostaa aineisto 3D-malliksi. Suunnittelussa hyödynnetään RYL, PSK 3402 ja PSK 3403

 

2. Lähtötietojen hankinta kohteista

Laserkeilauksen avulla pystymme tuottamaan mittatarkat lähtötiedot ja 3D-mallit olemassa olevista investointikohteista. Lähtötietojen hankinta toteutetaan laserkeilauksella PSK 3402 standardin mukaisesti.

Laserkeilausaineisto mallinnetaan 3D-malliksi PSK 3403 standardin mukaisesti. 3D-mallit toimivat investointien suunnittelun lähtötietoina. 3D-mallien avulla pystymme pienentämään investointien riskejä, jotka liittyvät puutteellisiin tai epätarkkoihin lähtötietoihin.

Lähtötietojen hankinta kohteesta on geometrista inventointia. Geometrinen inventoinnilla dokumentoidaan kohteiden aineelliset voimavarat.

 

3. 3D-mallit kiinteistöistä ja teollisuuskohteista

Laserkeilaamme ja mallinnamme todelliset kohteet 3D malleiksi. Toimimme PSK 3402 ja PSK 3403 standardien mukaisesti.

3D-malleja voidaan hyödyntää kiinteistökehityksen ja teollisuusinvestointien suunnitteluun, toteutukseen ja ylläpitoon.

Laserkeilauksesta syntyvien miljoonien pisteiden avulla tuotetaan 3D-malli, joka on todellista keilattua kohdetta täysin vastaava.

Tuotamme 3D-mallit useissa eri tiedostoformaateissa ja VR- ympäristössä.

 

4. 3D-havainnekuvat ja aluemallit kohteista

Tuotamme laajoista alueista havainne kuvia ja aluemalleja standardin PSK 3403 mukaisesti. Tällaisia alueita ovat esimerkiksi asuntoalue, rakennusmaa-ala, kiinteistökokonaisuudet kuten sairaalat, tehdasalueet, kaupunginosat.

3D-mallien ylläpito

Lue lisää

1. 3D-mallien säilytys

Mallit ovat asiakkaiden omaisuutta. Valittu teknologia-alusta määrittelee ratkaisut käytettävistä menetelmistä.

 

2. 3D-mallien ylläpito

Mallit toimivat käyttöliittyminä sekä investointien kehitysalustana. Malleista voi olla useita tulevaisuusversioita.

 

3. Päivitämme 3D-mallit

Mallien päivitystarpeet riippuvat investoinneista. Malleja voidaan täydentää ja laajentaa tarvittaessa. Kohteen mittausperusta mahdollistaa joustavan toiminnan.

Elinkaaripalvelut

Lue lisää

1. Investointien suunnittelun tukipalvelut

Tuemme investointien suunnittelua hyödyntämällä 3D-malleja. Mallinnamme esim. layout suunnitelmia ja jalostamme aineistoa simulointeja varten.

Jalostamme lähtötiedot investointien suunnittelua varten halutussa muodossa. Suunnittelun lähtökohtana hyödynnetään 3D-mallia, joka vastaa nykyistä lähtötilannetta.

 

2. Investoinnin toteutuksen laadunvarmistuspalvelu Mittaohjaus -konseptilla

Laserkeilaamalla pystymme varmistamaan, että investoinnit tai saneeraus toteutetaan suunnitelmien mukaisesti. Laadunvarmistuksessa hyödynnämme RYL, PSK 3402 ja PSK 3403 standardeja.

Tuotamme 3D-mallin, josta havaitaan mahdolliset puutteet investoinnin toteutuksessa suunnitelmiin nähden.

Suunnitelmia päivitetään vastaamaan toteutusta, mikäli toteutus poikkeaa toleranssimääritelmistä.

Laadunvarmistuspalvelun (geometria -kontrolleri) avulla pystytään todentamaan, että investointihankeen toteutus etenee suunnitelmien mukaisesti. Tavoitteena investoinnin nollavirhetoteutus geometriatiedon osalta.

 

3. Layout-suunnitelmien päivittäminen

Mallit toimivat layout -suunnittelun kehitysalustana. Suunnitelmat perustuvat  RYL, PSK 3402 ja PSK 3403 standardien mukaisiin 3D-malleihin. Layout-suunnittelulla voidaan simuloida tulevia investointeja.

 

4. Simulointi aineiston tuottaminen

3D-mallien avulla tuotamme aineistoja logistiikan-, materiaalivirtojen- ja ergonomian simulointeihin sekä CFD-laskentaan.

3D-mallien tuottaminen digital twin käyttöliittymiin

Lue lisää

1. 3D-mallit digital twin käyttöliittymiin

Luomme kohteista virtuaalisia 3D-malleja digital twin käyttöliittymiin. Kohteen geometrinen inventointi tallentaa ns. aineelliset voimavarat, joita on käytössä (kiinteistöt, rakennukset, koneet ja laitteet) Objekteihin voidaan linkittää talous-, käyttö-, kunnossapito-, yms. tietoa jokapäiviseen ja kaikkia toimijoita hyödyttävään muotoon.

3D-mallien avulla pystymme tuottamaan virtuaalisen ympäristön, jossa voimme kulkea kuten reaalimaailmassa. Malleja voidaan luoda myös simuloimaan tuotantoprosesseja tai hyödyntää investointien suunnittelussa.

Malleista voidaan tuottaa 3D-tulosteita eri tarkoituksiin.

3D-malleja voidaan hyödyntää mm. tilannekuvajohtamisessa.

TOIMINTAMALLIMME

HYÖDYT

Yhdistämme reaali- ja rahaprosessit yhteen käyttöliittymään.

sidosryhmät

Voimme myös toimia joustavasti yhteistyössä asiakkaidemme sidosryhmien kanssa.

laatu

Toimimme käytössä olevien standardien kuten RYL, PSK, ISO ym. mukaisesti.

INVESTOINNIN KEHITYSKONSEPTI

lähtötiedot investoinneissa

Oikeat ja toleranssitarkat lähtötiedot antavat parhaan tuloksen investointien suunnittelussa, toteutuksessa ja ylläpidossa.

asiantuntemus

Asiantuntemukseemme kuuluu eri teollisuusalat ympäristöstä, suorituskyvystä, omaisuuden hallinnasta, liiketoiminnan kehityksestä ja elinkaaritiedon hallinnasta.

luottamus

Luottamuksellinen yhteistyö on avainroolissa kehitettäessä pitkälle vietyä integraatiota.

”Smart Project Alliance® -konseptimme on kehitetty palvelemaan asiakkaidemme siirtymistä hyödyntämään pitkälle kehitettyjä teknologioita mittaustekniikasta ja tietotekniikasta.”

”Maapallo on käyttöliittymämme, komponentti on pienin osa kokonaisuutta, vektorigeometria on tehokkain informaation tallentaja.”

”Palvelukonseptimme on tarkoitettu investointiriskien minimointiin, sekä aineellisten voimavarojen inventointiin, jota kutsumme myös nimellä ”geometrinen inventointi.”

Tarjoamme parhaan ja innovatiivisimman asiantuntijaosaamisen yhdistettynä asiakkaan voimavaroihin.

Ota yhteyttäReferenssejä